รามฤทธิ์ ธ. การใช้ Google Classroom กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสร้างกราฟิกเวคเตอร์. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 161–178, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/255797. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.