กุมพันธ์ป.; วนาพิทักษ์ว.; สันตะพันธุ์ฌ. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ของรถโดยสารสาธารณะ. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, v. 17, n. 2, p. บทที่ 15 หน้า 291-308, 27 ส.ค. 2019.