PATSIN, T. วิถีชุมชนกับความหลากหลายของพืชสมุนไพรในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, v. 17, n. 2, p. 21-39, 30 ส.ค. 2019.