(1)
กุมพันธ์ป.; วนาพิทักษ์ว.; สันตะพันธุ์ฌ. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ของรถโดยสารสาธารณะ. มสส. 2019, 17, บทที่ 15 หน้า 291-308.