[1]
กุมพันธ์ป., วนาพิทักษ์ว. และ สันตะพันธุ์ฌ. 2019. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ของรถโดยสารสาธารณะ. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 17, 2 (ส.ค. 2019), บทที่ 15 หน้า 291-308.