ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความประจำฉบับที่ 17 เล่มที่ 2 

1

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

รศ.ดร.สารภี วรรณตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

3

รศ.ดร.สุพจน์ เเสงเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

4

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6

รศ.ดร.ทิวัตถ์  มณีโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7

รศ.ดร.กตัญญู  แก้วหานาม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

8

รศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9

ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

11

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

12

ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

13

ผศ.ดร.ชูวงศ์ อุบาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

14

ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

15

ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

16

รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

17

รศ.สมบัติ  ประจญศานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

18

ผศ.ดร.สถาพร วิชัยรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

19

ผศ.ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

20

ผศ.ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด         

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

21

ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข    

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

22

ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม     

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

23

ผศ.นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

24

ดร.กระพัน ศรีงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

25

ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

26

ดร.ธนพล ตีรชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์