ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความประจำฉบับที่ 19 เล่มที่ 2  (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564)

ศ.ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ                          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน                                      มหาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

                                                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร       

รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม                                    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ                                           สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด                                         ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์

รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.สราวุธ ณ พัทลุง                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์                                      มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม                                              มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์                                  มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.พุฑฒจักร สิทธิ                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                               

ผศ.ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ดร.ชำนาญ บุญวงศ์                                             อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัย