ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความประจำฉบับที่ 20 เล่มที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2565)

ศ.ดร.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิประเสริฐ                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศ.ศรีณัฏฐ์  ไทรชมภูนพกุล                                    นักวิชาการด้านพัฒนาชุมชน                               

รศ.ดร.ประกาศิต  สิทธิ์ธิติกุล                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.ณัฐวงศ์  พูนพล                                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.กตัญญู  แก้วหานาม                                   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน                                    มหาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.เอมอร  แสนภูวา                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.สุพจน์  แสงเงิน                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร       

รศ.ดร.ทิวัตถ์  มณีโชติ                                          สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รศ.ดร.สมมาตร์  ผลเกิด                                         ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์

รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์                                      มหาวิทยาลัยทักษิณ         

ผศ.ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิสูงเนิน                                  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.นิษฐา  หรุ่นเกษม                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผศ.ดร.สราวุธ ณ พัทลุง                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผศ.ดร.ประเสริฐ  ฉิมท้วม                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.สมบัติ  เวชกามา                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผศ.ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร.ภูมิพงศ์  จอมหงส์พิพัฒน์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.จารุวรรณ  บุตรสุวรรณ์                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม              

ผศ.ดร.สุภัทรษร  ทวีจันทร์                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณี                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ