คุณธนะฤทัยรัตน์, สายสุวรรณภาวดี, and จิตวิริยนนท์ศุจิณัฐ. “Acoustic Variation of (kh) in Fai Mun Village Phuan, Pa Kha Sub-District, Tha Wang Pha District, Nan Province ”. Journal of Humanities Naresuan University 17, no. 1 (April 28, 2020): 53-64. Accessed October 21, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/article/view/242356.