ลิ้มศิริเรืองไร พ. “ปัญหาและข้อผิดพลาดในการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปี 19, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 95-108, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/article/view/244154.