คุณธนะฤ., สายสุวรรณภ., and จิตวิริยนนท์ศ. “Acoustic Variation of (kh) in Fai Mun Village Phuan, Pa Kha Sub-District, Tha Wang Pha District, Nan Province ”. Journal of Humanities Naresuan University, Vol. 17, no. 1, Apr. 2020, pp. 53-64, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/article/view/242356.