1.
ฤทธิ์วิชัยพ. ผญา: การตีความตามทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรม. วนกว [ินเทอร์เน็ต]. 25 ตุลาคาม 2020 [อ้างถึง 28 พฤศจิกายน 2021];1(3):139-54. vailable at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247791