ฤทธิ์วิชัยพระมหาไสว. “ผญา: การตีความตามทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรม”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 1, no. 3 (ตุลาคาม 25, 2020): 139-154. ืบค้น พฤศจิกายน 28, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247791.