เกินสกุลพระมหานิพนธ์. “บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 1, no. 3 (ตุลาคาม 28, 2020): 127-138. ืบค้น พฤศจิกายน 28, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247789.