วะรงค์ ค., แสงสุข ธ. ., ชมาฤกษ์ อ. ., และ สร้อยเพชร ร. . “คุณภาพการบริการสาธารณสุขและความพึงพอใจของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 33-50, doi:10.14456/jeir.2024.3.