ยงค์สุ ช. “นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 84-98, doi:10.14456/jeir.2024.6.