ขันจำนงค์ ฉ., และ วรภัทร์ถิระกุล พ. “การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 393-06, doi:10.14456/jeir.2024.24.