จันทร์ประดิษฐ์ บ., วรพงศ์พัชร์ ณ., สมบูรณ์ ธ., และ วงศ์สรรค์ ว. “การประเมินหลักสูตรวิชาบูรณาการโครงงานฐานวิจัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 372-9, doi:10.14456/jeir.2024.23.