ทองเงา ก. “ละครวิทยุข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 608-23, doi:10.14456/jeir.2022.1.