จันทะมาตร ศ. “การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2021, น. 660-72, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/252551.