คำหาญ อ., สมพงษ์ธรรม เ. ., และ บุญจิตราดุลย์ น. . “การศึกษาสภาพการบริหารและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2021, น. 648-59, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/252270.