ตระการ พ. “กระบวนการเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรในสถานศึกษา”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2021, น. 709-18, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/251053.