ภูกันหา อ., และ เจษฎาวิโรจน์ ศ. . . “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, น. 399-15, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/248872.