ฉลูศรี ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อการส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเครือข่ายปทุมราชวงศา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, น. 429-40, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/248649.