ชุมพลวงศ์ ก. ., และ ศิริภัทรโสภณ ศ. . “การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ชนิดผง”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, น. 27-36, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/248429.