เธียรชัยพฤกษ์ ป. . “การบริหารงานของวัดตามหลักธรรมาภิบาล”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 4, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, น. 63-74, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247946.