สงสระบุญร. “รูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ี 1, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2020, น. 169-80, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247917.