เวียงวิเศษ ม. “การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, น. 252-63, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247822.