ฤทธิ์วิชัยพ. “ผญา: การตีความตามทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรม”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ี 1, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2020, น. 139-54, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247791.