เกินสกุลพ. “บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ี 1, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2020, น. 127-38, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247789.