สาวม่วงป. “พระสงฆ์กับการขับขี่ยานพาหนะ: ความจำเป็นหรือจงใจ”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ี 1, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2020, น. 117-26, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247788.