ใจเย็น ภ. . “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุรี”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 4, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, น. 75-84, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247447.