วัลลภ พ. . “สันติภาพกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทย: มุมมองพระพุทธศาสนา”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 4, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, น. 43-52, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247419.