เอ๊าเจริญ ส. “โต้ง : หมอพื้นบ้านทวารวดีกับวิถีอดีตสู่สาธารณสุขปัจจุบัน”. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปี 4, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2020, น. 1-12, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247417.