[1]
อิศวเรศตระกูล ก., “การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี”, วนกว, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 99–115, มี.ค. 2024.