[1]
กุลถิรวงศ์ ก., ทองสวัสดิ์ ส., และ อติวิทยาภรณ์ จ., “ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้”, วนกว, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 484–500, มี.ค. 2024.