[1]
ศิริพัฒน์ ม., “พัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักรู้และพฤติกรรมลดการบริโภค เกลือโซเดียมในประชาชนจังหวัดนครพนม ”, วนกว, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 407–422, มี.ค. 2024.