[1]
ยงค์สุ ช., “นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี”, วนกว, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 84–98, มี.ค. 2024.