[1]
จันทร์ประดิษฐ์ บ., วรพงศ์พัชร์ ณ., สมบูรณ์ ธ., และ วงศ์สรรค์ ว., “การประเมินหลักสูตรวิชาบูรณาการโครงงานฐานวิจัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1”, วนกว, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 372–392, มี.ค. 2024.