[1]
ทองเงา ก., “ละครวิทยุข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ”, วนกว, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 608–623, ก.ย. 2022.