[1]
จันทะมาตร ศ., “การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ”, วนกว, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 660–672, ต.ค. 2021.