[1]
คำหาญ อ., สมพงษ์ธรรม เ. ., และ บุญจิตราดุลย์ น. ., “การศึกษาสภาพการบริหารและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2”, วนกว, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 648–659, ต.ค. 2021.