[1]
ตระการ พ., “กระบวนการเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรในสถานศึกษา ”, วนกว, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 709–718, ต.ค. 2021.