[1]
ภูกันหา อ. และ เจษฎาวิโรจน์ ศ. . ., “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ”, วนกว, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 399–415, ก.พ. 2021.