[1]
ชุมพลวงศ์ ก. . และ ศิริภัทรโสภณ ศ. ., “การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ชนิดผง”, วนกว, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 27–36, พ.ย. 2020.