[1]
เธียรชัยพฤกษ์ ป. ., “การบริหารงานของวัดตามหลักธรรมาภิบาล”, วนกว, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 63–74, พ.ย. 2020.