[1]
สงสระบุญร., “รูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย ในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน”, วนกว, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 169-180, ต.ค. 2020.