[1]
เวียงวิเศษ ม., “การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม”, วนกว, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 252–263, เม.ย. 2021.