[1]
ฤทธิ์วิชัยพ., “ผญา: การตีความตามทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรม”, วนกว, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 139-154, ต.ค. 2020.