[1]
เกินสกุลพ., “บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี”, วนกว, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 127-138, ต.ค. 2020.