[1]
ใจเย็น ภ. ., “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุรี”, วนกว, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 75–84, พ.ย. 2020.