[1]
วัลลภ พ. ., “สันติภาพกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทย: มุมมองพระพุทธศาสนา”, วนกว, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 43–52, พ.ย. 2020.